^Powrót do góry

lechaa.jpg

Zapraszamy na szkolenia z narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych do pracy z uczniem zdolnym i oporującym z gimnazjum

1. CELE SZKOLENIA:
- dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności koniecznych do samodzielnego prowadzenia diagnozy i zajęć w oparciu o narzędzie diagnostyczne Kotwice Kariery i materiały metodyczne opracowane w ramach projektu „Kotwice kariery” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Poddziałania 3.4.3 „Upowszechnianie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe” Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 r.
- przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia zajęć dla inny osób zajmujących się doradztwem zawodowo – edukacyjnym z diagnozy i materiałów edukacyjnych „Kotiwce Kariery”.
2. UCZESTNICY: Szkolenia przeznaczone są dla:
a. szkolnych doradców zawodowych lub psychologów, pedagogów, nauczycieli realizujących w gimnazjum zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego - 75 osób
b. pracowników Poradni psychologiczno – pedagogicznych i placówek doskonalenia nauczycieli - 75 osób
c. pracowników instytucji odpowiedzialnych za realizację doradztwa zawodowego w systemie oświaty – 10 osob.

3. PROGRAM SZKOLENIA
I Dzień
9.00 – 10.30 – Produkty projektu w świetle współczesnych koncepcji doradztwa zawodowego
10.30 – 10.40 przerwa kawowa
10.40 – 12.55 – Uczeń zdolny i jego specyficzne potrzeby rozwojowe
12.55- 13.20 – przerwa obiadowa
13.20 – 14.50 – Źródła oporu uczniów zdolnych w procesie doradczym i metody jego przełamywania
14.50 – 15.00 – przerwa kawowa
15.00 – 16.30 – Narzędzie diagnostyczne „Kotwice kariery”
II Dzień
9.00 -10.30 – Analiza i interpretacja wyników „Kotwic kariery”
10.30 – 10.40 przerwa kawowa
10.40 – 12.55 – Rozwijanie myślenia analitycznego i twórczego w oparciu o produkty projektu
12.55- 13.20 – przerwa obiadowa
13.20 – 14.50 – Rozwijanie struktury wartości i poczucia autonomii w oparciu o produkty projektu
14.50 – 15.00 – przerwa kawowa
15.00 – 16.30 – Rozwijanie zainteresowań uczniów zdolnych w oparciu o produkty projektu

Data

Miasto

18-19.04.2015 r.

Lublin

25-26.04.2015 r.

Szczecin

Rzeszów

9-10.05.2015 r.

Kraków

Katowice

16-17.05.2015 r.

Poznań

Zielona Góra

30-31.05.2015 r.

Olsztyn

Kielce

Toruń (uwaga, zmiana miejsca szkolenia)

8-9.06.2015 r.

Warszawa

06-07.06.2015 r.

Łódź

Białystok

13-14.06.2015 r.

Opole

Wrocław

20-21.06.2015 r.

Gdańsk

4. UCZESTNICY OTRZYMAJĄ pendrive z materiałami szkoleniowymi, wyżywienie podczas szkolenia (serwis kawowy, danie ciepłe) zwrot kosztów dojazdu na szkolenie (dotyczy osób, które nie pracują ani nie zamieszkują w miejscowości, w której odbywa się szkolenie), zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
5. REKRUTACJA NA SZKOLENIE:
Warunkiem udziału w rekrutacji na szkolenie jest zapoznanie się z regulaminem projektu i wypełnienie dokumentów zgłoszeniowych – w tym celu należy pobrać z biura projektu (Lublin, Fiołkowa 7) lub ze strony internetowej projektu: www.kotwice.lechaa.pl formularz zgłoszeniowy oraz Kwestionariusz Otwartości Poznawczej. Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do biura projektu osobiście lub pocztą. Termin zgłoszenia na każdą z grup upływa na dwa tygodnie przed dniem rozpoczęcia szkolenia każdej grupy
Uczestnicy szkoleń zostaną wyłonieni na podstawie:
- zaświadczenia o zatrudnieniu potwierdzającego status opisany w punkcie 2;
- wyniku w „Skali otwartości poznawczej” (skala 0-40 pkt, wymagane jest minimum 20 pkt ; skala otwartości poznawczej to diagnoza predyspozycji do uczenia i stosowania nowej wiedzy);
- proporcji płci (zrekrutowanych zostanie 120 kobiet i 40 mężczyzn).
Komisja Rekrutacyjna na podstawie ww. kryteriów przygotuje 16 list osób zakwalifikowanych (po 10 osób) i 16 list rezerwowych (po 2 osoby) odrębnie na każdą edycję realizowaną w każdym z 16 województw.

Copyright © 2013. Centrum Edukacji Nauczycieli Lechaa Rights Reserved.


Facebook